शिक्षक सेवा आयोग, प्रारम्भिक नतिजा २०७९

 


शिक्षक सेवा आयोग

प्रारम्भिक नतिजा २०७९


प्रदेश

माध्यमिक तह

निम्न माध्यमिक तह

प्राथमिक तह

परीक्षार्थी

उतिर्ण

माग संख्या

प्रतिशत

परीक्षार्थी

उतिर्ण

माग संख्या

प्रतिशत

परीक्षार्थी

उतिर्ण

माग संख्या

प्रतिशत

प्रदेश नं. १

८०७१

९८८

४१०

१२.२४

१९०२०

५१८२

७७८

२७.२५

२१४६६

४२४७

 

१९.७८

मधेश

२०१५

१२०

१११

५.९६

५८५३

१०११

१९३

१७.२७

१०१०९

९५२

 

९.४२

बागमती

६२२६

८९२

३२८

१४.३३

११५२६

३५७७

४३३

३१.०३

१७२२३

३७८९

 

२२

गण्डकी

६४७४

८६५

३२१

१३.३६

१४२०६

४२६६

५४३

३०.०३

१५७९७

३६०६

 

२२.८३

लुम्बिनी

४३५१

४६५

१५८

१०.६१

११८४४

३३६१

२७८

२८.३८

१६९९६

३४६८

 

२०.४०

सुदूरपश्चिम

३४८७

३६५

११७

१०.४७

४७८८

१०६९

१५८

२२.३२

८२२१

११९१

 

१४.४९

कर्णाली

१४७३

१९१

१०७

१२.९७

९६६९

२४४१

२१५

२५.२५

१२८४४६

२१३२

 

१६.६०

जम्मा

३२०९७

३८८६

१५५२

१२.११

७६९०६

२०९०७

२५९८

२७.१९

१०२६५८

१९३८५

 

१८.८८

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post

ADS 1

ADS 2